Procedura reklamacyjna

internetowa galeria handlowa www.lunzo.pl

Jak wynika z Ogólnych warunków, operatorem Galerii internetowej jest LUNZO s.r.o. pośrednik w zakupie towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym z Azji, w ten sposób, że ta firma pośredniczy w zakupie towaru od Dostawców przez Kupującego, tj. zamawia towar u dostawcy i płaci cenę zakupu lub reklamację towaru.

 

Nie ma możliwości złożenia reklamacji u operatora na temat:

a) jakość towarów

b) zgodność towarów z polskimi lub europejskimi normami i standardami

 

Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym towarem) będą rozliczane przez Kupującego bezpośrednio z Dostawcą. 

 

Możliwe jest złożenie reklamacji u operatora na temat:

a) niedostarczony towar

b) opóźnienie w dostawie towarów

c) dostawę innych towarów,

 

Wszystko to na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych LUNZO s.r.o. galeria internetowa www.lunzo.pl.

 

W przypadku niedostarczenia towaru możliwe jest rozwiązanie reklamacji:

a) wezwanie do ponownego zamówienia towarów; Operator ponownie zamówi towary na własny koszt,

b) wniosek o zwrot pieniędzy z numerem konta, na który należy zwrócić pieniądze.

 

Jeśli towar nie zostanie dostarczony w ciągu 90 dni od złożenia zamówienia (co oznacza dostarczenie przez Kupującego wybranego towaru w galerii internetowej do Pośrednika i jednoczesne wpłacenie kwoty stanowiącej sumę opłaty maklerskiej i ceny zakupu towaru od Dostawcy na konto Pośrednika). W takim przypadku kupujący może zażądać od pośrednika zwrotu całości pieniędzy lub ponownego zamówienia towaru u dostawcy, w takim przypadku pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez kupującego.

 

Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: info@lunzo.pl lub pisemnie na adres zakładu: Lunzo s.r.o., Zbrojnická 1301 00 Plzeň, Republika Czeska.

Reklamacje należy składać na prawidłowo i czytelnie wypełnionym Protokole reklamacyjnym.

 

Operator niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie skargi, w złożonych sprawach w ciągu 3 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego okresu w zależności od rodzaju świadczonej usługi. Maksymalny okres na zaspokojenie roszczenia wynosi 30 dni.

 

W przypadku uzasadnionych reklamacji, operator zobowiązuje się zwrócić pieniądze na konto wskazane w reklamacji w ciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia reklamacji. Pieniądze nie mogą być zwrócone w gotówce, tylko przelewem bankowym.

Protokoł reklamacyjny pobierz tutaj:

 

Reklamacje są szczegółowo regulowane w Ogólnych Warunkach, z którymi należy się dokładnie zapoznać.