Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności

Wstęp

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszej galerii handlowej Lunzo.pl. W ramach naszych usług dostarczamy Państwu towary z całej Europy i Azji, których nie można łatwo znaleźć gdzie indziej.

W celu zapewnienia dostawy towarów zamówionych w naszej galerii handlowej, musimy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zamówień. W celu skutecznego informowania Państwa o nowościach w naszym katalogu, za Państwa zgodą przetwarzamy również inne Państwa dane osobowe. Jednocześnie jednak ochrona Państwa prywatności i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest i zawsze będzie dla nas ważne.

Celem niniejszego dokumentu jest przejrzyste wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także opisanie kontroli i opcji dostępnych dla Państwa w związku z Państwa prawami do ochrony danych.

ADMINISTRATOR

"Lunzo" i jego inne wersje językowe są określane w niniejszych warunkach jako administrator danych osobowych, który jest jednocześnie operatorem internetowej galerii handlowej Lunzo.pl, LUNZO s.r.o., z siedzibą przy Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, nr ID: 066 67 678.

GDPR

Polityka Prywatności została wydana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("GDPR").

Firma Lunzo oświadcza, że przestrzega wszystkich zasad ochrony danych zgodnie z GDPR. Przez przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych należy rozumieć przede wszystkim GDPR oraz przepisy prawne, które są częścią czeskiego systemu prawnego, w tym odpowiednie traktaty międzynarodowe i prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych i danych wrażliwych

Firma Lunzo nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, ponieważ taki obowiązek nie powstał na mocy GDPR.

Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (specjalne kategorie danych osobowych) ani numerów kart kredytowych.

 

Przedmiot działalności Lunzo

Lunzo jest firmą, która oferuje swoim klientom pośrednictwo w dostawie towarów od dostawców z UE i spoza UE, głównie z Chin.

Zakres oferowanych usług może z czasem ulec zmianie. W przypadku zmiany, gdy nowo świadczone usługi będą miały istotny wpływ na niniejsze Warunki ochrony prywatności, Lunzo zaktualizuje niniejsze Warunki (patrz Zmiany w Warunkach ochrony prywatności poniżej).

 

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe, z jakiego powodu i jak długo?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z:

 1. poprzez utworzenie konta klienta. Możesz zalogować się na swoje konto, rejestrując się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła, lub zalogować się za pomocą swojego konta Google. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w związku z rejestracją jest wykonanie umowy oraz realizacja działań podjętych przed jej zawarciem;
 2. poprzez wysyłanie newslettera. O ile nie zrezygnowałeś z otrzymywania newslettera (zasada opt-out) poprzez odpowiedni przycisk lub nie wyraziłeś zgody na otrzymywanie newslettera w ramach swojego konta (zasada opt-in), możemy przesyłać Ci informacje o nowościach, promocjach i kuponach rabatowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez link podany w wiadomości (email/
 3. realizacja zamówienia (wysyłka i płatność). Ponieważ są Państwo zainteresowani oferowanym towarem, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy pośrednictwa sprzedaży;
 4. wysyłając pytanie/zapytanie na nasz e-mail lub poprzez helpdesk;
 5. poprzez przesłanie opinii klienta;
 6. rozpatrywanie skarg;
 7. dzwoniąc na naszą infolinię;
 8. poprzez odwiedzanie i korzystanie z naszej strony internetowej.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie:

 1. e-mail, hasło, Google ID (w przypadku zalogowania się za pomocą konta Google), aby utworzyć konto klienta;
 2. adres e-mail, adres IP, loginy służące do logowania i wylogowywania się z newslettera;
 3. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres do wystawienia faktury/dostawy (ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz numer konta bankowego, w tym informacje o cenie i towarach wybranych do realizacji zamówienia;
 4. e-mail zawierający informacje podane w celu rozpatrzenia zapytania/prośby:
 5. imię, nazwisko, e-mail, treść postu (ocena) w celu oceny naszych usług/towarów przez klienta:
 6. imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego do rozpatrzenia reklamacji;
 7. numer zamówienia, datę i godzinę rozmowy oraz zapis najważniejszych informacji z rozmowy lub inne informacje przekazane nam podczas rozmowy, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem/prośbą w sposób satysfakcjonujący dla Państwa;
 8. pliki cookie dotyczące odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej lub remarketingu, jeśli użytkownik wyraził zgodę na pliki cookie (więcej szczegółów można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej tutaj).

 

W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. ułatwianie/ułatwianie zakupów poprzez konto klienta;
 2. wysyłanie ciekawych ofert;
 3. przetwarzanie zamówień (wysyłka i płatność) oraz ze względów księgowych i podatkowych;
 4. postępowanie z zapytaniem/zapytaniem;
 5. oceny usług/towarów przez klientów (dane wprowadzone w recenzjach, dyskusjach o produktach);
 6. rozpatrzenie skargi;
 7. obsługa zapytania/zapytania przekazanego za pośrednictwem infolinii;
 8. dostosowywanie/funkcjonowanie naszej strony internetowej (więcej szczegółów znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie dostępnej tutaj).

 

Twoje prawa w odniesieniu do ochrony danych osobowych

 1. Prawo dostępu - w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby poinformować nas, jakie dane przetwarzamy na Twój temat;
 2. Prawo do sprostowania - możesz poprosić nas o zmianę lub aktualizację swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych - w każdej chwili mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych. W przypadku żądania usunięcia danych, usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli (i) nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub (iv) przetwarzanie nie jest wymagane przez prawo;
 4. Prawo do ograniczenia - jeżeli zażądasz ograniczenia przetwarzania, uniemożliwimy dostęp do Twoich danych osobowych, tymczasowo je usuniemy lub przechowamy lub wykonamy inne operacje przetwarzania niezbędne do prawidłowego wykonania wykonanego prawa;
 5. Prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli nie wykażemy, że istnieje istotny uzasadniony powód przetwarzania, który jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesów lub praw i wolności, zakończymy przetwarzanie bez zbędnej zwłoki na podstawie Państwa sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przede wszystkim wysyłania newsletterów, prosimy o skorzystanie z linku umieszczonego w stopce otrzymanego od nas newslettera, aby zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i przetwarzania danych osobowych w tym celu;
 6. Prawo do przenoszenia danych - jeżeli chcą Państwo, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, stronie trzeciej, mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych;
 7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja ta miałaby wobec Państwa skutki prawne lub wywoływałaby podobnie znaczące skutki. Przetwarzanie danych przez Lunzo nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 8. Prawo do wycofania zgody - jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego https://uodo.gov.pl/pl.

W przypadku powtarzających się lub wyraźnie nieuzasadnionych wniosków o skorzystanie z powyższych praw, będziemy uprawnieni do naliczenia uzasadnionej opłaty za skorzystanie z danego prawa lub do odmowy skorzystania z niego. Poinformowalibyśmy Państwa o takiej procedurze.

Aby skorzystać ze swoich praw lub zażądać usunięcia konta, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@lunzo.pl lub w siedzibie firmy Lunzo. Administrator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dane prawa.

 

Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zapewnienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z danego stosunku umownego oraz przez okres, w którym jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, lub na który wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W innych przypadkach okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, który musi być proporcjonalny.

Dane osobowe przetwarzane w celach rejestracyjnych zostaną usunięte natychmiast po skontaktowaniu się z nami w celu usunięcia konta.

Na żądanie użytkownika usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, tak aby nie umożliwiały one identyfikacji użytkownika, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do zachowania pewnych danych osobowych, w tym w następujących sytuacjach:

 • jeśli istnieje nierozwiązana kwestia związana z Twoim kontem, taka jak oczekujące zamówienie, skarga lub problem z działem pomocy technicznej;
 • gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, podatkowego, audytu lub księgowego, i/lub
 • gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych (słusznych) interesów, takich jak dochodzenie lub obrona naszych roszczeń prawnych (np. spory sądowe lub postępowania administracyjne) lub zapobieganie oszustwom.

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych klientów. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Podjęliśmy różne środki, w tym pseudonimizację, szyfrowanie, określanie dostępu do danych i okresy przechowywania, aby zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu.

Ochronę konta klienta zapewnia hasło, dlatego zalecamy używanie unikalnego i silnego hasła, ograniczenie dostępu do komputera i przeglądarki oraz wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z portalu.

 

Przetwarzający i odbierający dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim w zależności od celu, w jakim są przetwarzane. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do

 • sprzedawcy/producenci towarów w celu realizacji zamówień, np. Alibaba Group
  Binjiang District, 310 052, Chiny;
 • firmom obsługującym karty płatnicze i dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności;
 • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa towarów;
 • inni dostawcy usług, strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych;
 • osobom trzecim, takim jak przedstawiciele prawni lub finansowi, w celu realizacji zobowiązań prawnych;
 • do organów państwowych, takich jak policja.

Jeśli osoby trzecie przetwarzają Państwa dane, a nie są one podmiotami przetwarzającymi dane, nie ponosimy odpowiedzialności za to przetwarzanie. Takie przetwarzanie danych jest regulowane przez odpowiednie polityki przetwarzania danych tych stron trzecich.

 

Przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG

W związku z realizacją Twojego zamówienia, Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu oraz danych kontaktowych (telefon i e-mail) są przekazywane poza obszar UE/EOG do Chin, Hong Kongu lub Singapuru (zakres tych państw może być aktualizowany w zależności od tego, w jakich krajach znajdują się sprzedawcy, których towary możesz znaleźć w naszej galerii handlowej), na podstawie szczególnego wyjątku zgodnie z art. 49(1)(b) GDPR, ponieważ przekazanie tych danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli wykonać zawartą z Państwem umowę o pośrednictwo w zakupie towarów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w tych krajach trzecich przepisy mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych jak w UE, a firma Lunzo nie ma wpływu na sposób przetwarzania danych osobowych użytkownika poza UE/EOG; dołożyliśmy jednak wszelkich starań, aby zapewnić, że w ten sposób przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do realizacji umowy.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmieniać te warunki od czasu do czasu. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomimy Cię o tych zmianach, na przykład poprzez wyraźne ogłoszenie na naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją o zmianach w Polityce Prywatności.

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.8.2021