Warunki handlowe

Strona główna Warunki handlowe

Postanowienia ogólne, umowa o mediację


1.1. Operatorem galerii internetowej Lunzo.pl jest firma LUNZO s.r.o., numer identyfikacyjny: 066 67 678, z siedzibą: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska (zwana dalej „Operatorem”) ). Który pośredniczy w transakcjach ze Sprzedającymi dla zainteresowanych stron (Kupujących).

Sprzedającym jest firma handlowa lub produkcyjna za granicą, tj. Głównie w Chinach, Hong Kongu i Singapurze (zwana dalej „Dostawcą”).

1.2. Poniższe warunki użytkowania regulują pośrednictwo w zakupie między Kupującym a Operatorem w internetowej galerii handlowej Lunzo.pl. Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

1.3. Operator pośredniczy w zakupie towarów od dostawców do kupującego, tj. Zamawia towar od dostawcy i płaci cenę zakupu, reklamacje produktu, wszystko na poniższych warunkach.

1.4. Operator zawiera z Kupującym umowę maklerską (zwaną dalej „Umową”) poprzez przesłanie i opłacenie wiążącego zamówienia do galerii internetowej Operatora. Po zawarciu umowy Operator pośredniczy w zakupie towaru od Dostawcy w imieniu Kupującego i na jego rzecz.

1.5. Umowa kupna wybranych towarów w galerii handlowej zawierana jest pomiędzy Kupującym a Dostawcą, a nie pomiędzy Operatorem a Kupującym.

 

Wybór towarów, zawarcie umowy pośredniczący


2.1. Zgodnie z celem, towary są prezentowane wizualnie w wirtualnej ofercie znajdującej się na stronie internetowej galerii internetowej Lunzo.pl. Przy każdym towarze podana jest jego nazwa, opis, kwota stanowiąca sumę opłaty maklerskiej i ceny zakupu towaru od Dostawcy oraz wszelkie inne dodatkowe informacje.

2.2. Kupujący wybiera towary do zamówienia poprzez umieszczenie ich w koszyku. Wysyłając wybrany towar Kupujący zawiera umowę maklerską z Operatorem i poleca Operatorowi zamówienie towaru u Dostawcy.

2.3. Za wybór towaru odpowiedzialny jest Kupujący.

2.4. Po dokonaniu wyboru towaru drogą mailową Kupujący otrzyma od Operatora potwierdzenie odbioru wyboru towaru ze wskazaniem przedmiotu umowy, z podaniem kwoty stanowiącej opłatę maklerską i cenę zakupu towaru od Dostawcy oraz zapłaty instrukcje dotyczące płatności Z chwilą dostarczenia do Operatora wyboru towaru przez Kupującego umowa zostaje zawarta.

2.5. Wysyłając wybrane towary Kupujący potwierdza również, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania i zgadza się z nimi.

2.6. Warunkiem skuteczności umowy jest spełnienie się warunku zawieszającego. Warunkiem zawieszającym jest zapłata kwoty stanowiącej sumę opłaty maklerskiej i ceny zakupu towaru od Dostawcy. Kupujący dokonuje tym samym wpłaty na konto Operatora w kwocie, o której mowa, a gdy tylko Operator potwierdzi dostępność towaru u Dostawcy, wykorzystuje kaucję do zapłaty ceny zakupu towaru od Dostawcy oraz jego opłata maklerska. W przypadku niedostępności towaru Operator zwróci na żądanie Kupującego kaucję w całości.

2.7. Operator na żądanie Kupującego prześle Kupującemu fakturę w formie elektronicznej, w której m.in. obliczy jego wynagrodzenie za pośrednictwo oraz cenę zakupu towaru od Dostawcy. W takim przypadku Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail, który zostanie w tym celu przekazany Operatorowi.

2.8. Wszelkie straty kursowe powstałe przy organizacji zakupu towarów ponosi Operator.

 

Kwota do zapłaty, sposób płatności


3.1. Dla każdej pozycji w galerii internetowej Operator podaje sumę salda za pośrednictwo oraz cenę zakupu towaru od Dostawcy, która obejmuje również koszty transportu. Kwota podana za towar jest ostateczna dla kupującego niezależnie od ceny zakupu towaru od dostawcy, a operator gwarantuje to niezależnie od wysokości prowizji, z wyjątkiem powyższego szkolenia. 3.2. tego artykułu.

3.2. Operator nie może zagwarantować ostatecznej kwoty stanowiącej sumę opłaty maklerskiej i ceny zakupu towaru od Dostawcy przy zamówieniach o łącznej wartości wyższej niż 150 EUR, gdyż zamówienia te mogą podlegać odprawie celnej.

3.3. Kwota będąca sumą salda za pośrednictwo i ceny zakupu towaru od dostawcy (lub kaucji za niego) płatna jest przelewem bezgotówkowym z konta lub u operatora oferowanego z góry lub online . Odpowiednia kwota jest wpłacana za niższą część całkowitej kwoty zaksięgowanej na koncie Operatora; Operator nie jest w stanie zapłacić za pobraniem ze względu na transport towarów od dostawców głównie z zagranicy tj. Z Chin, Hongkongu i Singapuru.

 

Dostawa dóbr


4.1. Dostawca zazwyczaj wysyła towar do Dostawcy w ciągu 25 dni od daty dostarczenia zamówienia przez Operatora. W rozumieniu niniejszego artykułu zamówienie oznacza dostawę wybranego towaru przez Kupującego do Operatora i jednoczesną zapłatę kwoty stanowiącej sumę opłaty maklerskiej i ceny zakupu towaru od Dostawcy do Operatora konto. Operator zamówi towar w imieniu Kupującego w ciągu maksymalnie dziesięciu dni roboczych od złożenia takiego zamówienia. Normalny czas dostawy to 5 - 20 dni od złożenia zamówienia. Termin dostawy może zostać przedłużony przez Dostawcę w zależności od okresu w roku (dni ustawowo wolne od pracy, Boże Narodzenie itp.). Operator na żądanie poinformuje Kupującego o terminie wysłania towaru przez Dostawcę.

4.2. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że towar nie zostanie dostarczony Kupującemu nawet w normalnym czasie dostawy. Z tego powodu Operator gwarantuje Kupującemu, że jeśli towar nie zostanie dostarczony w ciągu 120 dni od złożenia zamówienia zgodnie z punktem 4.1., Kupujący może zażądać od Operatora zwrotu pełnej kwoty lub ponownego zamówienia towaru u Dostawcy. W takim przypadku Operator zwróci pieniądze na rachunek bankowy Kupującego.

4.3. Jeżeli Kupujący otrzyma zamówiony towar od Dostawcy po zwróceniu mu pieniędzy, jest on zobowiązany do wydania tego towaru Operatorowi w ciągu 30 dni lub do zwrotu pieniędzy Operatorowi w tym terminie.

 

Dodatkowe postanowienia


5.1. Polskie instrukcje użytkowania nie są dostarczane w standardzie. Jeżeli Operator posiada instrukcje w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej, przekaże je Kupującemu na żądanie.

5.2. Kupujący zwraca się do Operatora o rozpoczęcie mediacji w rozpoczęciu przed upływem dwutygodniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Operator niniejszym informuje kupującego, że w takim przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.3. Operator zobowiązuje się do usunięcia wszelkich strat lub uszkodzeń przesyłek towarów od Dostawcy do Kupującego na rzecz Kupującego, tak aby nie ponieść szkód wynikających z tego zdarzenia.

5.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z towarem.

5.5. Wynagrodzenie Operatora zawarte jest w kwocie za towar wystawiony w galerii handlowej Operatora.

5.6. Operator zobowiązuje się, w przypadku ważnie dokonanego odstąpienia Kupującego od umowy kupna z Dostawcą, do zorganizowania zwrotu ceny kupna Kupującemu od Dostawcy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna z Dostawcą, Kupujący w terminie 5 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy przekaże Operatorowi numer przesyłki, za pomocą której towar dostarczony przez Kupującego w ramach pośredniczonej umowy kupna został odesłany do Dostawcy. Z chwilą upływu tego terminu wygasa prawo Kupującego do pośredniczącego zwrotu pieniędzy od Operatora. Wraz z pośrednictwem w uzyskaniu zwrotu ceny zakupu od Dostawcy, Operator zwróci Kupującemu, na zasadzie dobrowolności, opłatę maklerską pobraną w odniesieniu do tych towarów (niezależnie od bez względu na niemożność odstąpienia od Umowy przez Kupującego).

 

Reklamacja


6.1. Operator zobowiązuje się do rozwiązywania reklamacji dotyczących jego usług (niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostawie towaru lub dostarczenie innego towaru).

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów lub zgodność towarów z CSN lub normami europejskimi.

6.3. Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru lub za szkody spowodowane wadą towaru) rozstrzyga Kupujący odrębnie bezpośrednio z Dostawcą towaru.

6.4. Na żądanie Kupującego Operator rozliczy reklamację towaru w imieniu Kupującego z Dostawcą na następujących warunkach:

a) nie upłynęło więcej niż 14 dni od dostarczenia towaru,
b) reklamowany towar zostanie dostarczony do ich zakładu w Czechach w ciągu dwóch tygodni,
c) reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania,
 

Rozwiązanie i zmiana umowy


7.1. Jeżeli Operator dodatkowo stwierdzi, tj. Po wstępnej weryfikacji dostępności towaru z wynikiem pozytywnym (punkt 2.6), że Dostawca nie posiada towaru zamówionego przez Kupującego w magazynie, proponuje Kupującemu towar zastępczy (jeżeli jest dostępny) a jeśli Kupujący nie wyrazi zgody, zwróci całą kwotę na konto Kupującego i anuluje zamówienie.

7.2. Pośrednik zwraca pieniądze na konto bankowe kupującego, które kupujący udostępni w tym celu.

 

Ochrona danych osobowych


8.1 Przetwarzanie danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną, podlega ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz ustawie nr 110/2019 Dz. U., o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie dostępnym tutaj.

 

Wybór prawa, rozstrzyganie sporów

 

9.1 Strony Umowy ustaliły, że stosunki pomiędzy Kupującym a Operatorem będą zawsze podlegać prawu czeskiemu. Jednak zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) nr 593/2008 (rozporządzenie Rzym I) nie narusza ochrony przysługującej Kupującemu jako konsumentowi w stosunku do Operatora na mocy takich postanowień, od których nie jest możliwe odstąpienie w umowie, a które w innym przypadku obowiązywałyby w przypadku braku wyboru prawa na podstawie zdania poprzedniego.

9.2. We wszystkich przypadkach wyłączna jurysdykcja sądów czeskich jest negocjowana w celu rozstrzygania sporów między Operatorem a Kupującym.

9.3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Ważność warunków handlowych

 

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 28.12.2022