Warunki handlowe

Warunki handlowe

1. Przepisy ogólne, umowa pośrednictwa

1.1. Operatorem galeria internetowa Lunzo.pl jest firmą LUNZO s.r.o., IČO: 066 67 678, z siedzibąZbrojnická 1301 00 Plzeň, Republika Czeska (dalej jako „Operator“). Która pośrednictwa kupującym zakupy od sprzedającego.

Sprzedawca jest przedsiębiorstwem lub firmą produkcyjną za granicą, głównie w Chinach, Hongkongu i Singapurzeu (dalej jako ,,Dostawca").

1.2. Poniższe warunki użytkowania regulują pośrednictwo zakupu pomiędzy Kupującym a Operatorem w internetowej galerii zakupów Lunzo.pl. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Operator pośredniczy Kupującemu zakup towarów od Dostawców, tj. Zamawia towary od Dostawcy i płaci za nie cenę zakupu lub żąda towarów, wszystko w następujących warunkach.

1.4. Operator zawiera z Kupującym, wysyłając i płacąc porządek wiążący, umowę o pośrednictwie (dalej jako „Umowa“). Po zawarciu umowy Operator pośredniczy w zakupie towarów od Dostawcy w imieniu Kupującego i na jego konto.

1.5. Umowa zakupu wybranych towarów w galerii zakupów handlowej powstaje między Kupującym a Dostawcą, a nie między Operatorem a Kupującym.

 

2. Wybór towarów do zamówienia, zawarcie umowy

2.1. Towary są wizualizowane zgodnie z ich skupieniem w wirtualnej ofercie znajdującej się na stronie internetowej galerii internetowej Lunzo.pl. Dla każdego produktu podano jego nazwę, opis, cenę i, w razie potrzeby, inne informacje uzupełniające.

2.2. Kupujący wybiera towary do zamówienia, umieszczając je w koszyku. Wysyłając wybór towaru, Kupujący zawiera umowę pośrednictwa z Operatorem i poleca Operatorowi zamówienie towarów od Dostawcy.

2.3. Kupujący jest odpowiedzialny za wybór towarów.

2.4. Po wybraniu towaru Kupujący otrzyma e-mailowe potwierdzenie odbioru towaru, wskazujące przedmiot zamówienia, cenę i instrukcje płatności do zapłaty, jeżeli zostaną one zapłacone przelewem lub wpłatą na konto Operatora. Umowa zostaje zawarta w momencie dostawy doboru towarów.

2.5. Wysyłając wybór towarów, kupujący potwierdza również, że przeczytał i zgadza się z tymi ogólnymi warunkami użytkowania.

2.6. Skuteczność umowy zależy od spełnienia warunku odroczenia. Warunkiem odroczenia jest zapłata całkowitej ceny przez Kupującego.

2.7. Klient wpłaca depozyt zabezpieczający na konto firmy LUNZO s.r.o. w wysokości ceny towaru i opłaty mediacyjne. Gdy firma LUNZO s.r.o. sprawdzi, czy towary są dostępne, wystawi fakturę klientowi i użyje zdeponowanego depozytu zabezpieczającego do zapłaty. Jeśli towary są niedostępne, depozyt zostanie zwrócony na żądanie klienta.

2.8. Wszelkie straty kursowe powstałe w wyniku zakupu towarów pośredniczących ponosifirmy LUNZO s.r.o.

 

3. Cena, metoda płatności

3.1. Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków cena jest kwotą, wymienione dla każdej pozycji w galerii zakupów, która jest suma ceny zakupu u Dostawcy i wynagrodzenia Operatora, która obejmuje koszty wysyłki.

3.2. Operator nie gwarantuje Kupującemu, że cena jest ostateczna. Podczas dostawy towarów może mieć miejsce odprawa celna towarów. Odprawa celna może dotyczyć tylko zamówień o łącznej wartości większej niż 88 PLN (ekwiwalent 22 EUR).

3.3. Więcej informacji i instrukcji dotyczących procedury celnej i ubiegania się o odszkodowanie można znaleźć w sekcji Postępowanie celne. Zagraniczni Dostawcy nie są płatnikami VAT, nie ma więc możliwości odliczenia VAT od zakupionego od nich towaru.

3.4. Cenę uiszcza się bezgotówkowym przelewem z konta lub lub wkładem na konto Operatora z góry lub inną oferowaną metodą płatności online. Cenę uważa się za zapłaconą z dniem zaksięgowania całej kwoty na konto Operatora. Płacąc cenę, zamówienie staje się wiążące. Nie ma możliwości zapłaty za towary za pobraniem z powodu wysyłki towarów od dostawców zlokalizowanych głównie za granicą, tzn. w Chinach, Hong Kongu i Singapurze.

 

4. Dostarczenie towaru

4.1. Dostawca zazwyczaj wysyła towary w ciągu 25 dni od dostarczenia zamówienia przez Operatorem. Operator zamawia towary w imieniu Kupującego w ciągu maksymalnie dziesięciu dni roboczych od zamówienia towaru przez Kupującego. Zamówienie towaru oznacza zapłata za towary przez Kupującego. Czas dostawy może zostać przedłużony przez dostawcę w zależności od okresu w roku (święta narodowe, Boże Narodzenie, itd.). Na żądanie Operator powiadomi Kupującego o dacie wysyłki towarów. Normalny czas dostawy wynosi 15-45 dni od wysyłki przez Sprzedawcę. Jeśli Dostawca nie prześle towarów Kupującemu w ciągu 30 dni od zamówienia towaru, Operator zwróci pieniądze Kupującemu a relacja między Operatorem a Kupującym zostaje w ten sposób rozwiązana w odniesieniu do niedostarczonych towarów.

4.2. Towary są zamawiane u wielu dostawców. Każdy dostawca wysyła towary bezpośrednio do kupującego. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówione towary mogą zostać dostarczone Kupującemu w wielu przesyłkach.

4.3. Jeśli towary nie zostaną dostarczone w ciągu 60 dni od daty wysyłki towarów przez Dostawcę, Kupujący może poprosić Operatora o zwrot pieniędzy lub ponowne zamówienie towarów od Dostawcy.

4.4. Jeżeli Kupujący otrzyma towar po zwrocie pieniędzy, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru Operatorowi w ciągu 30 dni lub odesłania pieniędzy do Operatora.

 

5. Inne przepisy

5.1. Polskie instrukcje obsługi nie są standardowo dostarczane z towarem.

Jeżeli Operator posiada instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej, dostarczyć go Kupującemu na żądanie.

5.2. Kupujący prosi Operatora o rozpoczęcie pośrednictwie przedtem upływem 14-dniowy okresu odstąpienia. Operator niniejszym informuje Kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.

5.3. Operator zobowiązuje się rozstrzygać ewentualne zguby lub uszkodzenia przesyłek z towarem w kierunku od Dostawcy do Kupującego i na rzecz kupującego tak, aby nie poniósł żadnej szkody wynikającej z tego zdarzenia.

5.4. Operator nie niesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewłaściwą manipulacją z towarem.

5.5. Wynagrodzenie Operatora jest wliczone w cenę zakupu towarów wymienionych w galerii handlowej Operatora.

 

6. Reklamacje

6.1. Operator zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacje dotyczących jego usług (niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostawie, dostawa innych towarów).

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i jakość towarów ani za zgodność towarów z PN lub europejskimi normami.

6.3. Reklamacje za dostarczone towary (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wadliwy towar) będą rozliczane przez Kupującego bezpośrednio z Dostawcą towarów.

Jeśli Kupujący zażąda, Operator zajmie się roszczeniem dla Kupującego pod następującymi warunkami:

a) nie upłynęło więcej niż 14 dni od dostarczenia towarów

b) reklamowane towary są dostarczane w ciągu 14 dni do ich siedziby w Republice Czeskiej

c) reklamowane towary nie mogą nosić śladów użytkowania

d) uiszczenie opłaty za reklamację w wysokości 10% ceny towaru na konto: 20 1020 1026 0000 1602 0397 5240

 

7. Rozwiązanie i zmiana umowy

7.1. Jeżeli Usługodawca dowie się, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny w magazynie Dostawcy, zaoferuje Kupującemu towar alternatywny (jeśli taki będzie do dyspozycji) a jeśli Kupujący się z tym nie zgodzi, zwróci całą kwotę na konto Kupującego i anuluje zamówienie.

7.2. W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym, ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za tą usługę, przesłana klientowi kwota zwrotu będzie pomniejszona o te koszty (opłata wg. cennika czeskiej poczty). Zalecamy więc wybieranie metody zwrotu pieniędzy na konto bankowe.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Dane osobowe Kupującego są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe kupującego są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Zamawiając Usługę, Kupujący zgadza się, że jego dane osobowe przekazane Operatorowi zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia i nie zostaną przekazane osobom trzecim z wyjątkiem Dostawcy i firm transportowych.

8.2. Ujawniając swoje dane podczas korzystania z galerii handlowej (zakup, udział w konkursie, zapisz się do naszego newslettera, udział w dyskusji, korzystanie z obsługi klienta itp.), Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z usługami Lunzo.pl i Galerii internetowej Wykonawcy podane podczas rejestracji lub w zamówieniu. Zgadza się również na otrzymywanie komunikatów handlowych na ten adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna. Użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej w dowolnym momencie.

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony.

8.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że operator musi przekazać dostawcę spoza Unii Europejskiej dane osobowe Kupującego. Kupujący udziela operatorowi wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych osobie trzeciej - sprzedawcy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że pośrednik nie jest w stanie wpływać na sposób przetwarzania danych Kupującego i że przetwarzanie danych osobowych poza UE nie jest objęte ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Więcej informacji tutaj.

 

9. Rozwiązywanie sporów

Strony zgadzają się, że stosunki między operatorem a Kupującym podlegają prawu czeskiemu.

Negocjuje i wyłączną jurysdykcję czeskich sądów.

 

10. Ważność warunków handlowych

Niniejsze warunki handlowe są ważne od 29.7.2020